SERDECZNIE WITAMY

TECHMA-KONSTRUKCJE swoje doświadczenie i kwalifikacje zdobywała podczas dwudziestoletniej działalności, szczyci się produkcją elementów konstrukcyjnych dla budownictwa przemysłowego, silosów, zbiorników wszelkiego rodzaju, kontenerów, kominów stalowych, mostów oraz hal. Spółka posiada uprawnienia wymagane przy produkcji elementów stalowych dla budownictwa przemysłowego: certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji zgodny z normą PN-EN 1090, świadectwo Kwalifikacyjne Spawalniczej Komisji Kwalifikowania Zakładów Przemysłowych przy Instytucie Spawalnictwa w Gliwicach (I Grupa Zakładów Dużych) w zakresie wykonawstwa, montażu i remontów konstrukcji stalowych klasy 1,2 i 3 zgodnie z normą PN-M-69008, świadectwo Kwalifikacji GSI SLV zgodnie z norma DIN 18800-7, klasa E oraz uprawnienia do wykonywania konstrukcji spawanych wg normy EN ISO 3838-2 wydanej przez GSI SLV. Łączna możliwość przerobowa wytwórni wynosi ok. 4000 ton rocznie. Firma wykazuje dynamiczny wzrost produkcji przy stale unowocześnianej technologii wytwarzania. Stanowi silną konkurencję dla każdej firmy produkującej konstrukcje stalowe nie tylko pod wzglądem jakościowym, lecz również terminowym i wartościowym.


TECHMA-KONSTRUKCJE Ihre Erfahrung und Qualifikationen hat sie während ihrer 20-jährigen Tätigkeit erworben. Sie rühmt sich der Herstellung von Konstruktionselementen für Industriebau, von Silos, Behältern jeglicher Art., Containern, Stahl-schornsteinen mit großen Aufbaumaßen, Brücken, Hallen usw. Die Gesellschaft verfügt über Berechtigungen, die bei der Herstellung von Stahlelementen für Industriebau erforderlich sind: Zertifikat Werkstatte Kontrolle Produktion zufolge EN 1090 , Eignungszeugnis des Schweißausschusses für Qualifikation der Industriebetriebe beim Schweißinstitut in Gliwice (I. Gruppe der Großbetriebe) im Bereich Herstellung, Montage und Instandsetzungen von Stahlkonstruktionen der 1., 2. und 3. Klasse nach der Norm PN-M-69008, Eignungsnachweis SLV Schweißtechnische Lehr-und Versuchsanstalt nach der Norm DIN 18800-7, E-Klasse sowie GSI SLV Berechtigungen zur Herstellung von Schweißkonstruktionen nach der Norm EN ISO 3834-2. Die gesamte Produktionskapazität unseres Herstellwerkes beträgt ca. 400t monatlich. Unsere Gesellschaft zeigt dynamische Produktionssteigerung, wozu auch die Herstellungstechnologie beiträgt, die ständig modernisiert wird. Wir sind imstande, mit jeder Firma, die Stahlsilos, Behälter usw. herstellt, nicht nur in qualitativer, aber auch in termin und wertmäßiger Hinsicht zu konkurrieren.


TECHMA-KONSTRUKCJE gathered its experience and qualifications during twenty years of its business activity. We vaunt production of structural elements for the field of industrial construction, silos, all types of reservoirs, modular building units, steel chimneys, bridges and industrial buildings. The Company holds licences required to manufacture steel elements for industrial construction: Certyficate Factory Production Controll according to EN 1090, Qualification Certificate of the Welding Commission Qualifying Industrial Plants at the Polish Welding Centre of Excellence in Gliwice (Group I of Large Plants) regarding performance, assembly and repair of steel structure of grades 1, 2 and 3, in conformity with the standard PN-M-69008, SLV Qualification Certificate of Schweißtechnische Lehr-und Versuchsanstal in conformity with DIN 18800-7, class E, as well as licence to execute welded structures in accordance with the standard EN ISO 3834-2 issued by GSI SLV. The total processing capacity of the Plant is approximately 4000 tons per year. Production of our Company is characterised by dynamic growth accompanied by constantly modernised manufacturing technology. We are ready to compete with any company manufacturing steel structures not only in terms of quality but also time-limit and value.